Branchevereniging VHG

13-10-2016

Van Laar tuinen is aangesloten bij de ‘Branchevereniging VHG’

 

Gaat u in zee met een VHG-hovenier, dan kunt u rekenen op:

-vakkundige aanleg of renovatie van uw tuin
-deskundig advies
planmatig onderhoud

Dit wordt vastgelegd in een heldere, gedetailleerde offerte. U ontvangt deze samen met een exemplaar van de ‘Algemene Consumentenvoorwaarden voor de leden VHG Branchevereniging voor ondernemers in het groen’.
En als er dan toch iets misgaat? Heeft u, omdat u zaken doet met een VHG-hovenier, – wanneer uw klacht terecht is – op basis van deze voorwaarden de garantie dat fouten en schade worden hersteld.

Algemene Consumentenvoorwaarden
Uw VHG-Hovenier overhandigt u bij de offerte een exemplaar van de Algemene Consumentenvoorwaarden. In de voorwaarden staat wat u van de hovenier kunt verwachten, maar ook waar u zelf op moet letten.
Op alle overeenkomsten die Van Laar tuinen sluit met haar consumenten zijn de ‘Algemene Consumentenvoorwaarden voor de leden VHG Branchevereniging voor ondernemers in het groen’ van toepassing. Deze voowaarden, welke in werking zijn getreden op 1 januari 2016, zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Utrecht onder nummer 40482980. Deze voorwaarden zijn toegevoegd bij de offerte en kunnen op uw verzoek evt kosteloos naar uw worden toegestuurd.

Heeft u vragen over de Algemene Consumentenvoorwaarden? Neem dan contact op met Van Laar tuinen.

 

VHG Garantiecertificaat

De VHG-hovenier is een professionele ondernemer in het groen. Hij staat volledig achter zijn geleverde goederen en diensten. Als bewijs daarvan ontvangt u het VHG Garantiecertificaat.
Het Garantiecertificaat symboliseert de zekerheid die de VHG-Hovenier biedt op basis van de geschillen- en nakomingsgarantieregeling. Deze regelingen zijn in artikel 18, 19 en 20 van de VHG-consumentenvoorwaarden opgenomen.

Professionaliteit gegarandeerd
De lidmaatschapsvoorwaarden garanderen de professionaliteit van de hovenier. U kunt er bijvoorbeeld zeker van zijn dat Van Laar tuinen:

-goed verzekerd is tegen bedrijfsaansprakelijkheid
-is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel
-de Cao voor het Hoveniersbedrijf in Nederland correct toepast
-de Algemene Consumentenvoorwaarden van VHG toepast

U heeft een klacht
Als u – om wat voor reden dan ook – niet tevreden bent over de producten of diensten van de VHG-hovenier, volgt u dan deze procedure:

1. Meld uw klacht schriftelijk bij de hovenier. Doe dit zo snel mogelijk nadat u deze heeft geconstateerd. Omschrijf uw klacht zo helder en volledig mogelijk.
2. De hovenier heeft 4 weken de tijd om te reageren. Zo nodig laat hij een onafhankelijke derde de zaak onderzoeken.
3. Is uw klacht niet in onderling overleg op te lossen, dan kunt u de zaak voorleggen aan de Geschillencommissie Groen. U moet dit doen binnen 3 maanden nadat het geschil is ontstaan. Uw klacht digitaal indienen bij de Geschillencommissie.
4. De Geschillencommissie Groen is onafhankelijk en onpartijdig. Deze commissie ontvangt graag alle informatie van u. Ook van de hovenier wordt informatie gevraagd.
Zo nodig schakelt De Geschillencommissie een deskundige in.
5. Als De Geschillencommissie over alle benodigde informatie beschikt, houdt zij een zitting. Daarna doet de commissie uitspraak.
6  De uitspraak van De Geschillencommissie kan inhouden dat de hovenier herstelwerkzaamheden moet uitvoeren. Of dat u een schadevergoeding krijgt toegekend.
7. De uitspraak van De Geschillencommissie is voor beide partijen bindend.
8. Als de hovenier het niet eens is met de uitspraak, kan hij de zaak binnen 2 maanden na de beslissing van De Geschillencommissie voorleggen aan de rechter ter toetsing.
9. Laat de hovenier de zaak niet door de rechter toetsen, of stelt de rechter hem niet in het gelijk, dan moet de VHG-hovenier de uitspraak nakomen. Stichting Garantiefonds Groen
staat hiervoor borg. Dit heet ook wel de ‘nakomingsgarantie’.

Nakomingsgarantie
VHG-leden zijn aangesloten bij Stichting Garantiefonds Groen. Er zijn bepaalde situaties waarin de Stichting Garantiefonds Groen geen nakomingsgarantie verschaft. Bijvoorbeeld wanneer het VHG-lid failliet is verklaard voordat de Geschillencommissie Groen het geschil in behandeling heeft genomen.

Deel dit bericht....Share on Facebook
Facebook
Share on Google+
Google+
Tweet about this on Twitter
Twitter
Share on LinkedIn
Linkedin