Tuinonderhoud

Tuinonderhoud
 Tuinonderhoud in particuliere tuinen en bedrijfstuinen  Als u onbezorgd wilt blijven genieten van uw tuin is het...

Slimme tuin

Slimme tuin
     Slimme tuin Tuinieren is leuk, ontspannend en het geeft een voldaan gevoel als de tuin...

Tuinadvies

Tuinadvies
 Tuinadvies van Van Laar tuinen Van Laar tuinen is een specialist op het gebied van tuinen. Door...

Beregening

Beregening
 Wat is automatische beregening? Automatische beregening is een makkelijke en waterbesparende manier om uw gazon en borders...


Veel minder tuinonderhoud door de aanpassingen in onze tuin.

Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN   Van Laar Tuinen

Algemene Voorwaarden van de eenmanszaak Van Laar Tuinen, gevestigd en kantoorhoudende aan de Savornin Lohmanstraat 153, 3904 AR, te Veenendaal, Nederland. Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 62091700.

 

Artikel 1: Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • Van Laar Tuinen: de ‘opdrachtnemer’;
 • Klant (zakelijk of particulier); de ‘opdrachtgever’, ofwel de partij die met Van Laar Tuinen een overeenkomst van opdracht sluit of heeft gesloten;
 • Gezamenlijk te noemen: ‘partijen’;
 • Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Van Laar Tuinen en de klant tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 • Werkzaamheden: het begroten, voorbereiden, plannen en uitvoeren van tuinbouwkundige, technische en aanverwante werkzaamheden voor de aanleg, bestrating en/of onderhoud van tuin-, terrein- en groenvoorzieningen en overige ‘groene ruimten’, zowel binnen als buiten. Als ook het geven van adviezen in deze;
 • Materialen: ‘levende’ materialen, zoals zijnde producten die verzorging en onderhoud nodig hebben om in leven te blijven, te groeien en/of tot ontwikkeling te komen en ‘dode’ producten, zoals zijnde alle overige materialen, waaronder producten die binnen de overeengekomen opdracht en het vakgebied van de opdrachtnemer vallen;
 • Aanneemsom: Het totaalbedrag dat tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer van te voren is vastgesteld voor het verrichten van de daarbij overeengekomen werkzaamheden en/of te leveren materialen c.q. het totaalbedrag dat tussen partijen voor een onderhoudsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd wordt afgesproken;
 • Regiewerk: Alle werkzaamheden tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer overeengekomen, waarbij de prijs wordt bepaald naargelang de gewerkte tijd en de verwerkte materialen, op basis van een vooraf overeengekomen uurloon en prijs voor de materialen;
 • Uurloonberekening: Aan de opdrachtgever wordt het totaal aantal uren in rekening gebracht dat men voor de opdrachtgever in het kader van de overeengekomen opdracht werkzaam is geweest, met inbegrip van de tijd voor verplaatsing naar en van het werk.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeen-komst, mondeling dan wel (bij voorkeur) schriftelijk overeengekomen tussen partijen en zijn van toepassing op alle overeenkomsten en andere rechtshandelingen die door de opdrachtnemer en de opdrachtgever zullen worden gesloten.
 2. Eventuele afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts rechtsgeldig, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Eventuele inkoop- of andere algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij de opdrachtnemer deze uitdrukkelijk en schriftelijk heeft aanvaard.
 4. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van toepassing. Partijen zullen dan in overleg treden en de nietige c.q. vernietigde bepaling(en) vervangen met nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht worden genomen.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat of een situatie niet is geregeld omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 Artikel 3: Offertes en totstandkoming overeenkomsten

 1. Alle offertes van de opdrachtnemer worden vrijblijvend gedaan, tenzij dat uitdrukkelijk anders in de offerte wordt vermeld. Offertes zijn tot 30 dagen na offertedatum geldig, tenzij anders uit de offerte blijkt.
 2. Een samengestelde offerte verplicht de opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de in de offerte opgegeven prijs.
 3. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand door aanvaarding van de offerte en/of door een begin van uitvoering van het werk. Aanvaarding van de offerte kan zowel schriftelijk als elektronisch geschieden. De opdrachtnemer draagt zorg voor een schriftelijke of een elektronische opdrachtbevestiging.
 4. Indien aan de opdrachtnemer het werk door de opdrachtgever niet wordt opgedragen, maar op verzoek van de opdrachtgever wel voorbereidings-, ontwerp- en/of tekenkosten door de opdrachtnemer zijn gemaakt, dan vergoedt de opdrachtgever onverminderd deze kosten aan hem. Tenzij dit tussen partijen schriftelijk dan wel elektronisch anders is overeengekomen.
 5. Indien het aanbod is gebaseerd op door de opdrachtgever verstrekte gegevens en deze gegevens onjuist of onvolledig blijken te zijn dan wel naderhand wijzigen, is de opdrachtnemer gerechtigd de in het aanbod vermelde prijzen en/of levertermijnen aan te passen.
 6. Indien de aanvaarding door de opdrachtgever (ook op kennelijk ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is de opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet conform deze afwijkende omstandigheden/punten tot stand, tenzij de opdrachtnemer dit nadrukkelijk wel doet. Bij afwijkingen van de omstandigheden waaronder de opdrachtnemer het aanbod heeft gedaan, staat het de opdrachtnemer vrij de opdracht niet te aanvaarden, dan wel een meerprijs te vragen voor extra te verrichten werkzaam-heden c.q. te besteden uren.
 7. De inhoud van alle informatie/documenten behorende bij de offerte, zoals getoonde en/of verstrekte monsters, modellen en voorbeelden, opgaven van kleuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van de opdrachtnemer is zo nauwkeurig mogelijk, doch is niet bindend.

Artikel 4: Annulering

 1. Bij annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever na de opdrachtverstrekking is deze schadevergoeding verschuldigd van minimaal 25% van hetgeen de opdrachtgever bij de uitvoering van de overeenkomst had moeten betalen, tenzij partijen bij het sluiten van de overeenkomst anders zijn overeen-gekomen. Het percentage als bedoeld in de vorige zin bedraagt 100%, indien de annulering van de overeenkomst door de opdrachtgever geschiedt terwijl de opdrachtgever reeds in kennis is gesteld dat de op- of aflevering, of indien het een deellevering betreft een deel ervan, kan plaatsvinden.
 2. De in het vorige lid genoemde percentages zijn vaststaand, tenzij de opdrachtnemer kan bewijzen dat zijn schade groter is of de opdrachtgever aannemelijk kan maken dat de schade kleiner is.

Artikel 5: Geldigheidsduur onderhoudscontracten

Bij onderhoudscontracten overeen te komen met de onderaannemer geldt het volgende:

 1. Er wordt een onderhoudscontract aangegaan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd. De startdatum is de datum van overeenkomst en deze eindigt op de overeen-gekomen datum (bepaalde tijd), of per 31 december van het actuele jaar (onbepaalde tijd). Bij contracten voor onbepaalde tijd wordt het contract telkens met een nieuw volledig jaar verlengd. Dit tenzij anders wordt overeengekomen.
 2. Indien de opdrachtgever een zakelijke klant is, geldt dat onderhoudscontracten normaliter telkens worden verlengd met een jaar, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd door de opdrachtgever voor uiterlijk 1 oktober van het actuele jaar.
 3. Indien de opdrachtgever een particuliere klant is, geldt dat onderhoudscontracten normaliter telkens worden verlengd met een jaar, tenzij de overeenkomst schriftelijk wordt opgezegd door de opdrachtgever met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Opzegging kan pas nadat deze de eerste keer minimaal één jaar heeft geduurd.

Artikel 6: Prijzen en tarieven

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vaste (totaal)prijs overeenkomen. Indien geen vaste prijs wordt overeengekomen, zal de prijs worden vastgesteld op grond van het werkelijk bestede aantal uren (regie). De prijs wordt dan berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van de opdrachtnemer en de daarbij gemaakte kosten, alsmede de eventueel geleverde producten & materialen.
 2. Alle prijzen zijn exclusief BTW (en eventuele andere heffingen door de overheid) en gebaseerd op de datum waarop de opdrachtnemer de offerte aan de opdrachtgever heeft toegezonden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De prijzen en tarieven gelden voor de in de offerte genoemde overeenkomst conform de opgegeven specificaties en de opgegeven periode(n), alsmede de opgegeven geldigheidsduur.
 3. De opdrachtnemer is gerechtigd om wijzigingen welke zich nadien in de wet, cao of wettelijke heffingen en/of belastingen voor mochten doen aan de opdrachtgever in rekening te brengen, in aanvulling op de in de overeenkomst vermelde prijs of prijzen. Hetzelfde geldt voor brandstoftoeslagen en andere heffingen waarvan ten tijde van het opmaken van de offerte niet voorzienbaar was dat deze ten tijde van de uitvoering van de opdracht verschuldigd zouden zijn.
 4. De opdrachtnemer is naast het gestelde in lid 3. van dit artikel ook bevoegd andere prijswijzigingen door te voeren. De opdrachtgever heeft na kennisgeving van deze aanpassing van de prijzen, het recht de overeenkomst te ontbinden, indien de aanpassing van de bedongen prijs meer dan 10% van de oorspronkelijke prijs betreft en de aanpassing door de opdrachtnemer plaatsvindt binnen drie (3) maanden na het sluiten van de overeenkomst. Ontbinding door de opdrachtgever dient schriftelijk te geschieden binnen één (1) week na kennisgeving van een aanpassing van de prijs. Indien de opdrachtgever de overeenkomst niet binnen één (1) week na kennisgeving omtrent aanpassing van de prijs schriftelijk ontbindt, worden partijen geacht omtrent de door opdrachtnemer meegedeelde prijsverhoging overeen-stemming te hebben bereikt.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan één (1) maand kunnen de door opdrachtgever verschuldigde kosten periodiek (wekelijks/maandelijks/per kwartaal) in rekening worden gebracht. In dat geval zal de opdrachtnemer voorafgaand aan de aanvaarding van de overeenkomst aangeven met welke frequentie facturen zullen worden verstuurd. Per deelfactuur geldt te allen tijde de normale betalingstermijn.
 6. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen en/of meerwerk dat ontstaat na opdrachtaanvaarding.

Artikel 7: Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is gehouden om de opdrachtnemer tijdig alle informatie te verstrekken, welke de opdrachtnemer voor een correcte uitvoering van de overeenkomst nodig heeft of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan de opdrachtnemer verstrekte informatie, ook indien deze van derden afkomstig is. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die veroorzaakt wordt doordat de opdrachtnemer is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 3. De opdrachtgever dient er voor te zorgen dat eventueel door derden te verrichten werkzaamheden, welke niet tot de met de opdrachtnemer overeengekomen werkzaamheden behoren, zodanig en tijdig worden verricht dat de uitvoering van het werk daarvan geen vertraging ondervindt.
 4. De opdrachtgever zorgt ervoor dat de opdrachtnemer tijdig over alle goederen en/of informatie beschikt waarvan in de overeenkomst duidelijk is bepaald dat die door of namens de opdrachtgever ter beschikking zullen worden gesteld. De opdrachtgever is verantwoordelijk indien deze goederen en/of informatie niet deugdelijk of ongeschikt, of incompleet zijn.
 5. De opdrachtgever dient zorg te dragen voor een juiste en tijdige uitvoering van alle inrichtingen, voorzieningen en andere voorwaarden die noodzakelijk zijn voor de deugdelijke uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer. Voorts dient de opdrachtgever voor eigen rekening en risico ervoor zorg te dragen dat:
  • de door de opdrachtnemer tewerk te stellen personen op het overeengekomen tijdstip toegang verkrijgen tot de locatie waar de werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd en zij de werkzaam-heden kunnen verrichten gedurende de normale werkuren. Indien de opdrachtnemer dit noodzakelijk acht, of wanneer dit vooraf wordt afgesproken, dient de opdrachtgever gelegenheid te verschaffen tot het verrichten van de werkzaamheden buiten de normale werkuren;
  • de locatie geschikt is voor de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden;
  • er aansluitingsmogelijkheden zijn voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas en water;
  • alle noodzakelijke veiligheids- en voorzorgsmaatregelen zijn genomen en worden gehandhaafd;
  • voor zover van toepassing de opdrachtnemer tijdig kan beschikken over de voor de werkzaamheden benodigde goedkeuringen en vergunningen, alsmede over de door de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden te verschaffen overige gegevens;
  • de aangewezen plaats geschikt is voor opslag en montage.
 6. Indien de opdrachtgever niet tijdig voldoet aan een van bovengenoemde verplichtingen, dan heeft de opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten volgens de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer (extra) bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst en oplevering

 1. De opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Eén en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en regelgeving.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Zulks voor rekening van de opdrachtgever.
 3. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan de opdrachtnemer de uitvoering van de onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten, totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 4. Onder oplevering van aangenomen werkzaamheden wordt verstaan de feitelijke oplevering aan de opdrachtgever. De opdrachtnemer kan bij oplevering een handtekening van de opdrachtgever verlangen.
 5. Het werk wordt als opgeleverd beschouwd:
  1. Wanneer de opdrachtnemer schriftelijk of mondeling aan de opdrachtgever kennis geeft van de voltooiing van het werk en de opdrachtgever het werk goedkeurt;
  2. Na verloop van 8 werkdagen nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever mededeelt dat het werk is voltooid en de opdracht-gever nalaat het werk binnen die termijn op te nemen; 
  3. Bij ingebruikneming van het werk door de opdrachtgever, waarbij ingebruikname van een gedeelte van het werk als opgeleverd voor dat gedeelte wordt beschouwd.
 6. Kleine gebreken die op korte termijn kunnen worden hersteld, zullen geen reden tot onthouding van goedkeuring mogen zijn.
 7. Bij onthouding van goedkeuring van het werk door de opdrachtgever is hij gehouden binnen 8 werkdagen hiervan schriftelijk mededeling te doen aan de opdrachtnemer onder opgaaf van redenen.

Artikel 9: Levering, leveringstermijnen

 1. De opdrachtnemer spant zich in de tussen partijen overeengekomen uitvoerings- en opleveringstermijnen na te komen, echter betreffen deze termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geen fatale termijnen. De opdrachtgever kan de opdrachtnemer derhalve niet verplichten binnen een bepaalde tijd op te leveren, tenzij dit uitdrukkelijk met de opdrachtgever is overeengekomen.
 2. Het verzuim van de opdrachtnemer treedt niet eerder in dan nadat de opdracht-gever de opdrachtnemer schriftelijk in gebreke heeft gesteld, in welke ingebreke-stelling een redelijke termijn is vermeld waarbinnen de opdrachtnemer de overeenkomst alsnog kan nakomen en de nakoming na het verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
 3. Indien de opdrachtnemer voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de opdrachtgever te verstrekken omstandigheden, materialen en/of gegevens, vangen uitvoerings- en opleveringstermijnen niet eerder aan dan nadat deze omstandigheden, materialen en/of gegevens door de opdrachtgever volledig ter beschikking zijn gesteld.

Artikel 10: Wijziging van de overeenkomst en meerwerk

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen (waaronder mede begrepen wordt een aanvulling op de overeenkomst), dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. De opdrachtnemer zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
 2. In geval van door de opdrachtgever gewenste toevoegingen of veranderingen in hetgeen is overeengekomen, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtnemer zal de opdrachtgever tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen, tenzij de opdrachtgever deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
 3. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, dan is de opdrachtnemer gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de opdrachtgever akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en/of andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen tekortkoming van de opdrachtnemer op en biedt voor de opdrachtgever geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
 4. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan de opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
 5. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk, vinden behoudens het bepaalde in de overige leden van dit artikel, plaats in overleg en worden zoveel mogelijk schriftelijk vastgelegd.

 Artikel 11: Betaling en betalingsvoorwaarden

 1. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de opdrachtgever te verlangen.
 2. Onverminderd het in lid 1. gestelde geldt voor factuurbedragen tot € 2.250,- excl. BTW dat betaling binnen 8 dagen na factuurdatum dient plaats te vinden. In het geval van factuur-bedragen/opdrachten van € 2.250,- tot € 5.000,- excl. BTW geldt dat 50% hiervan voor aanvang van de werkzaamheden betaald moet worden en 50% binnen 8 dagen na oplevering c.q. factuurdatum. Bij factuurbedragen /opdrachten boven € 5.000,- excl. BTW dienen de te gebruiken materialen vooraf betaald te worden. De rest van het factuurbedrag moet binnen 8 dagen na oplevering c.q. factuurdatum betaald worden. Dit tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.
 3. Betaling dient altijd binnen een vervaltermijn van 8 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van een factuur vast indien de opdrachtgever niet binnen deze betaaltermijn schriftelijk en onderbouwd bezwaar heeft gemaakt.
 4. Elke bevoegdheid van de opdrachtgever tot verrekening of opschorting, uit welke hoofde en om welke reden dan ook, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Bij overschrijding van een overeengekomen betalingstermijn wordt de volledige vordering tot betaling direct opeisbaar. De opdrachtgever is dan vanaf het verstrijken van de betalingstermijn van rechtswege, zonder dat enige nadere ingebrekestelling vereist is, in verzuim en daarmee vanaf het intreden van het verzuim een rente verschuldigd over het opeisbare bedrag (inclusief BTW). In geval van consumentenkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente ex art. 6:119 BW. Voor ondernemers is de rente gelijk aan de wettelijke (handels)rente ex art, 6:119a BW. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Indien na aanmaning door de opdrachtnemer betaling alsnog uitblijft, is de opdracht-nemer gerechtigd aan de opdrachtgever buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen conform de staffel Buitengerechtelijke Incassokosten (BIK) ingevolge de Wet normering buitengerechtelijke incassokosten en het bijbehorende Besluit.
 7. Door de opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van in de eerste plaats alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de opdrachtgever uitdrukkelijk dat voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 8. Indien door de opdrachtnemer, uit coulance-overwegingen of anderszins, aan de opdrachtgever uitstel voor het verrichten van enige betalingsprestatie wordt gegeven, heeft de nieuwe termijn steeds een fataal karakter.
 9. In geval van wettelijke schuldsanering, liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12: Opschorting en ontbinding

 1. Indien de opdrachtgever één of meer van zijn verplichtingen (waaronder betalings-verplichtingen) jegens de opdrachtnemer niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, is de opdrachtnemer gerechtigd – onverminderd alle overige aan de opdrachtnemer toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten, totdat de opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens de opdrachtnemer is nagekomen.
 2. Indien bij de opdrachtnemer de gegronde vrees leeft dat de opdrachtgever zijn verplichting niet na zal kunnen komen, is de opdrachtnemer gerechtigd de op hem rustende verplichting op te schorten. In dat geval geeft de opdrachtnemer de opdrachtgever de gelegenheid om door middel van een onderbouwde schriftelijke verklaring zekerheid te stellen omtrent de nakoming van de op de opdrachtgever rustende verplichting. Indien de opdrachtgever hier niet binnen 14 dagen na dagtekening van het verzoek van de opdrachtnemer aan voldoet, heeft de opdrachtnemer het recht om de overeenkomst te ontbinden.
 3. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortings-duur niet kan worden hervat, is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, middels een schriftelijke verklaring aan de opdrachtgever te ontbinden. Ingeval van ontbinding zijn de vorderingen van de opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst na de overeengekomen opschortings-duur wordt hervat, is de opdrachtgever gehouden eventuele uit deze hervatting voortvloeiende kosten van de opdrachtnemer te vergoeden.
 5. Voorts is de opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring, indien:
  • zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is geworden of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
  • aan de opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de opdrachtgever wordt aangevraagd of de opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de opdracht-gever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de opdrachtgever (natuurlijk persoon) toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet Schuldsanering natuurlijke personen;
  • de onderneming van de opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland worden verplaatst.

 Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door de opdrachtnemer in het kader van de overeenkomst geleverde diensten en/of werken blijven eigendom van de opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle verplichtingen uit de met de opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. De door de opdrachtnemer geleverde diensten en/of werken die ingevolge lid 1. van dit artikel onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De opdrachtgever is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende diensten en/of werken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van de opdrachtnemer veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de opdrachtgever verplicht om de opdrachtnemer daarvan onverwijld op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan de opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is de opdrachtnemer gerechtigd tot het direct opeisen van deze penningen.
 4. Tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen, komt aan de opdrachtnemer het intellectuele eigendom toe op onder andere alle verstrekte ontwerpen, afbeeldingen (waaronder mede begrepen foto- en filmmateriaal), tekeningen en schetsen. Deze dienen op eerste verzoek van de opdrachtnemer onverwijld door de opdrachtgever aan hem te worden teruggegeven.
 5. Het is de opdrachtgever zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer niet toegestaan om materiaal waarop intellectuele eigendomsrechten berusten op enigerlei wijze te verveelvoudigen, openbaar te maken, te exploiteren of ten toon te stellen. Indien aan de opdrachtnemer het werk niet wordt gegund, is het de opdrachtgever niet toegestaan om het ontwerp zelf dan wel door derden uit te (laten) voeren.
 6. De opdrachtnemer is gerechtigd om beeldmateriaal van bij de opdrachtgever uitgevoerd werk te (laten) vervaardigen en deze voor commerciële doeleinden te exploiteren.

Artikel 14: Kwaliteit & Garantie

 1. De opdrachtnemer zal ervoor zorgen dat de overeengekomen leveringen en werkzaamheden naar behoren en conform de in zijn branche geldende normen worden uitgevoerd.
 2. Kwaliteitseisen of kwaliteitsnormen van door de opdrachtnemer te leveren zaken en diensten moeten uitdrukkelijk met de opdrachtgever zijn overeengekomen. De garantieverplichting van de opdrachtnemer strekt zich niet verder uit dan tot de uitdrukkelijk gemaakte kwaliteitsbedingen of uitdrukkelijk overeengekomen kwaliteitsnormen.
 3. Bij de levering en verkoop van gereedschappen en/of machines die de opdracht-nemer zelf inkoopt bij diens leveranciers, geldt richting de opdrachtgever de fabrieksgarantie van de leverancier/fabrikant. Dit tenzij nadrukkelijk anders wordt overeengekomen.
 4. Uitzondering op het in lid 2. van dit artikel geldt voor:
  • beplanting: garantie gedurende 1 (één) groeiseizoen onder normale groei- en weersomstandigheden, doch uiterlijk 12 maanden na aanplant/aanleg en waarbij de opdrachtnemer gerechtigd is om uitgevallen producten te vervangen door soortgelijke nieuwe producten die qua prijs vergelijkbaar zijn met de uitgevallen producten;
  • bestrating: garantie gedurende 3 (drie) maanden, mits de klacht of het gebrek en/of de verzakking niet te wijten is aan een ondeugdelijke aanleg dan wel gesteldheid van de fundering of ondergrond waarop de bestrating door de opdrachtnemer is aangelegd.
 5. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van de opdrachtnemer, de opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voor-geschreven wijze. De opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe, indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar de opdracht-nemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen uitzonderlijke weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen), ongebruikelijke terreinomstandigheden (bijvoorbeeld uitholling door mollen of ratten), overmacht etc. Dit alles behoort toe aan de risicosfeer van de opdrachtgever.
 6. Ingeval door de opdrachtgever terecht een beroep wordt gedaan op de garantie-bepalingen, zal de opdrachtnemer kosteloos zorgdragen voor herstel of vervanging van de zaak c.q. voor restitutie van of een reductie op de overeengekomen koop-prijs. Eén en ander ter keuze van de opdrachtnemer. Indien er sprake is van bijkomende gevolgschade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.
 7. De garantie van de opdrachtnemer strekt zich niet verder uit dan de kosten van de reparatie, herleving, vervanging alsmede het opnieuw aanbrengen/plaatsen en/of bestraten. De oorspronkelijke garantieduur wordt niet verlengd door herstel van het betreffende gebrek.

Artikel 15: Klachten

 1. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende diensten zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Bij constatering van gebreken of tekortkomingen aan de geleverde zaken, dient de opdrachtgever in overleg te treden met de opdrachtnemer alvorens de geleverde zaken worden verwerkt, geplaatst of veranderd. De bewijslast ten aanzien van de geconstateerde gebreken of tekortkomingen ligt bij de opdracht-gever.
 2. Klachten over de door of namens de opdrachtnemer verrichte werkzaamheden dienen door de opdrachtgever zo snel mogelijk, doch sowieso binnen de garantie-termijn en uiterlijk binnen 8 (acht) dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld bij de opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat de opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren.
 3. Klachten betreffende de uitvoering van de overeenkomst door de opdrachtnemer geven de opdrachtgever nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van de opdrachtnemer op te schorten.
 4. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van verkleuringen en ondergeschikte kleur-afwijkingen van hout, stenen, cement e.d. Ook zijn er geen klachten mogelijk over te gebruiken kunststoffen en metalen materialen (bijvoorbeeld cortenstaal of aluminium en kunststof profielen of objecten).
 5. Indien de opdrachtnemer een klacht gegrond acht, is hij gerechtigd de betreffende overeenkomst opnieuw uit te voeren, dan wel anderszins de klachten te (doen) verhelpen.
 6. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van de opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de opdrachtgever.

 Artikel 16: Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk mocht blijken, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Buiten de expliciet overeengekomen c.q. door de opdrachtnemer gegeven garanties aanvaardt de opdrachtnemer geen enkele aansprakelijkheid.
 3. Onverminderd het bepaalde in lid 2. van dit artikel is de opdrachtnemer slechts aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade en/of personen- of letselschade, is nadrukkelijk uitgesloten.
 4. De opdrachtgever is gehouden al die maatregelen te nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van schade.
 5. Indien de opdrachtnemer aansprakelijk blijkt voor door de opdrachtgever geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van de opdrachtnemer beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken en diensten. Voor zover in een voor-komend geval nog niet aan de opdrachtgever is gefactureerd, dient in voornoemde tekst voor “factuurbedrag” te worden gelezen de overeengekomen vaste prijs of het gangbare tarief dat aan de opdrachtgever in rekening zou worden gebracht voor de verrichte werkzaamheden, waarin de oorzaak van de schade is gelegen. Sowieso is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het maximum bedrag dat door de assuradeur van de opdrachtnemer in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
 6. De opdrachtnemer is jegens de opdrachtgever nimmer aansprakelijk voor schade en/of kosten, van welke aard en/of omvang dan ook, die op enigerlei wijze samen-hangen met of voortvloeien uit handelingen, nalatigheden, fouten en/of de kwaliteit van het geleverde werk van derden, die door de opdrachtnemer bij de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld. Het in dit lid gestelde lijdt uitzondering in geval van opzet of daarmee gelijk te stellen grove onzorgvuldigheid van de opdrachtnemer zelf of de door hem ingeschakelde derde partij. Een reeks van samenhangende schadegevallen/ gebeurtenissen geldt als één schadegeval/gebeurtenis.
 7. De opdrachtgever dient de opdrachtnemer nadat hij bekend is geworden met c.q. bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor binnen de garantietermijn en binnen 8 (acht) dagen na ontdekking/constatering van deze schade c.q. het gebrek schriftelijk per aangetekend schrijven aansprakelijk te stellen.
 8. De opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor schade aan bekabeling, leidingen of andere aan het oog onttrokken ondergrondse werken en constructies, noch voor de mogelijke gevolgen van die schade.
 9. De opdrachtgever kan geen beroep doen op de garantie, noch de opdrachtnemer op andere gronden aansprakelijk stellen indien de schade is ontstaan:
  • door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of de door of namens de opdrachtnemer verstrekte instructies, bijv. aangaande bewateren en/of besproeien etc., adviezen, gebruiksaanwijzingen, bijsluiters e.d.;
  • door ondeskundige bewaring (opslag) van de geleverde zaken;
  • door fouten of onvolledigheden in de door of namens de opdracht-gever aan de opdrachtnemer verstrekte gegevens;
  • door kalkvorming of verkleuring;
  • door aanwijzingen of instructies van of namens de opdrachtgever zelf;
  • doordat door of namens de opdrachtgever reparaties c.q. overige werkzaamheden of bewerkingen aan het geleverde zijn uitgevoerd, zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdracht-nemer;
  • door het niet aanslaan van beplanting (‘hergroei’), tenzij anders overeengekomen (bijvoorbeeld wanneer de verzorging ervan aan de opdrachtnemer in opdracht is gegeven), waaraan dan echter bij uitval een maximum van 10% van de waarde van het product zal worden toegekend.
 10. Voorts is de opdrachtnemer niet aansprakelijk indien een vermeende tekortkoming van de opdrachtnemer het gevolg is van:
  • arbeidsongeregeldheden bij derden of onder eigen personeel;
  • tekortschieten van hulppersonen of transportmoeilijkheden;
  • brand en verlies van te leveren zaken;
  • storingen in de energievoorzieningen, communicatieverbindingen of in apparatuur of programmatuur.
 11. De opdrachtgever is in de gevallen als opgesomd in de leden 9. en 10. van dit artikel volledig aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade.
 12. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.

Artikel 17: Milieuaspecten & technische aspecten

 1. De opdrachtnemer zal zorgdragen voor een verantwoorde en milieu-hygiënische verwijdering en afvoer van afval en/of reststoffen die bij de uitvoering van de werkzaamheden vrijkomen.
 2. De hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de opdrachtgever, dan wel deze zijn reeds in de aanneemsom c.q. in het onderhoudscontract opgenomen.
 3. Onderhoud van hekwerken/afrasteringen, tuinmeubilair, pergola’s e.d. worden niet door de opdrachtnemer uitgevoerd en daartoe wordt dus geen prijs in overeen-komsten opgenomen.
 4. Wanneer plagen van insecten of ziektes bij bomen/planten/struiken worden vastgesteld, kunnen deze door de opdrachtnemer worden bestreden tegen een nader op te geven prijsstelling.
 5. De opdrachtnemer werkt niet met (verboden) chemische bestrijdingsmiddelen.
 6. Bij temperaturen onder minus 8 graden Celsius en boven plus 30 graden Celsius worden geen snoeiwerkzaamheden verricht door de opdrachtnemer.

Artikel 18: Overmacht

 1. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele door de opdrachtgever geleden schade in geval van een tekortkoming die te wijten is aan een voorval dat niet door schuld van de opdrachtnemer, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen aan de opdrachtnemer is toe te rekenen.
 2. In geval van tijdelijke overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de termijnen waarbinnen de overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering duurt. Indien genoemde verhindering langer dan zes maanden duurt, kan de opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst verlangen, zonder echter dat de opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-)verplichtingen van de opdrachtgever ter zake van het reeds door de opdrachtnemer uitgevoerde deel van de overeenkomst.
 3. In geval van blijvende overmacht is de opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst met de opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. De opdrachtnemer is ter zake jegens de opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
 4. Indien de opdrachtnemer bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is de opdrachtnemer bevoegd het reeds verrichte deel, respectievelijk het te verrichten deel, van de overeenkomst, afzonderlijk te factureren.

Artikel 19: Geschillen en toepasselijk recht/bevoegde rechter

 1. Op de tussen de opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtnemer is gevestigd, zij het dat de opdrachtnemer altijd de bevoegdheid behoudt het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in de plaats waar de opdrachtgever is gevestigd.
 3. De particuliere klant als de opdrachtgever is bevoegd te kiezen voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter, mits hij deze keuze tijdig kenbaar maakt aan de opdrachtnemer. Met tijdig wordt hier bedoeld binnen één maand nadat de opdrachtnemer schriftelijk aan de particuliere opdrachtgever heeft meegedeeld het geschil te willen voorleggen aan de rechter van zijn eigen vestigings-plaats.
 4. Indien de opdrachtgever gevestigd is buiten Nederland, is de opdrachtnemer gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2. van dit artikel, of naar eigen keuze het geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land waarin de opdrachtgever gevestigd is.
 5. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. Ook kunnen zij gezamenlijk besluiten een onafhankelijke derde partij aan te wijzen die zich zal buigen over het geschil en zal trachten een bevredigende oplossing te vinden.

 Artikel 20: Wijziging van de voorwaarden

De opdrachtnemer is bevoegd wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van het in werking treden. De opdrachtnemer zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de opdrachtgever toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreding is medegedeeld, treden de wijzigingen jegens opdrachtgever in werking zodra hem de wijziging is medegedeeld.

 

 

 

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld door BMO intermedi-8 v.o.f. te Ede, Bedrijfsadviseurs / Juridisch adviseurs / Arbeidsrechtspecialisten, oktober 2020